سیم های نصب ثابت

H05V-U , H07V-U , H07V-R
کاربرد

این نوع سیم ها در سیم کشی داخلی تابلوها و توزیع کننده های برق مناسب است .بکارگیری این سیم ها در لوله ها و زیر گچ مجاز است .سیم های با هادی تابیده منظم (گروه 2) را می توان به عنوان اتصالات تابلوهای کنترل ، ‌در ساخت دسته سیم و نیز الکترونیک صنعتی به کار برد .

 
ساختار
  • هادی : مس آنیل شده گروه 1 (تک مفتولی) یا گروه 2 (منظم تابیده) مطابق استاندارد IEC 60228 یا ISIRI 3084 .
  • عایق : آمیزه PVC از نوع PVC/C .
 
استاندارد
  • . بیش از 1 میلیمترمربع با ولتاژ نامی 750/450 ولت برای سطوح مقاطع ISIRI (607) 01 یا 60227 IEC 01
  • 1، 75/0 و 5/0 میلیمترمربع . با ولتاژ نامی 500/300 ولت برای سطوح مقاطع ISIRI (607) 05 یا 60227 IEC 05