توسعه تجارت رهیاب فن گستر

این مجموعه با هدف تولید، فروش، توزیع، واردات شرکت توسعه تجارت رهیاب فن گستر با نام اختصاری توسعه تجارت رهیاب، مجموعه ای است فعال، مشارکت جو و مبتنی بر دانش و تجربه که در راستای برنامه های کلی هلدینگ صنایع فراز آریا، به دنبال توسعه و تقویت تجارت داخلی و خارجی و دستیابی به سهم بیشتر بازار هدف به نحوی یکپارچه و اثر بخش می باشد.