هادی های هوایی آلومینیومی

AAC , ACSR
کاربرد
  • AAC: این کابل ها برای توزیع انرژی الکتریکی در خطوط ولتاژ ضعیف و متوسط که فاصله تیرها از هم کم باشد ، مناسبند.
  • ACSR : این کابل ها برای توزیع انرژی الکتریکی در خطوط ولتاژ متوسط و قوی که فاصله تیرها از هم زیاد باشد، مناسبند.
 
ساختار
ACC
  • هادی : آلومینیوم سخت کشیده .
ACSR
  • بخش مرکزی : یک یا هفت رشته سیم تابیده از جنس فولاد گالوانیزه پر کربن .
  • هادی : آلومینیوم سخت کشیده تابیده به دور سیم های فولادی مرکزی .
 
استاندارد
  • . AAC BS 215, DIN 48201
  • . ACSR IEC 1089