کابل جوشکاری با قوس الکتریکی

کاربرد

این نوع کابل ها برای جوشکاری با قوس الکتریکی مناسب می باشند . برای این نوع کابل ها که انحصارا به منظور جوشکاری در نظر گرفته شده اند، ولتاژ نامی تعیین نشده است .

 
ساختار
  • هادی : مس آنیل شده که حداکثر قطر آن در ستون 2 جدول زیر تعیین شده است .
  • جدا کننده : نوار پلی استری که روی هادی را می پوشاند .
  • عایق : آمیزه TPR با حداقل استحکام کششی 5/12 نیوتن بر میلی متر مربع که ضخامت آن در ستون 5 جدول بعد تعیین شده است.
 
استاندارد
  • 245 IEC 81 [ISIRI (1926) 81]