سیم های سخت هوایی

HD
کاربرد

این سیم ها برای توزیع جریان برق در خطوط هوایی به کار می روند .

 
ساختار
  • هادی : مس سخت کشیده تابیده به صورت منظم .
  • عایق : هادی های لخت مسی با طول تاب منظم و ثابت به هم تابیده می شوند .
 
استاندارد
  • . BS 125 یا DIN 48201